Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Cena 155.39 zł

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia) Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatko

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

  • Autor: Jarosław Mika, Podatki w praktyce
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 216

Opis książki Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia) Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatkowych, którzy opisują w dokumentacji Master File występujące w grupie działania restrukturyzacyjne w zakresie poszczególnych, istotnych łańcuchów wartości dodanej. W pozycji uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Nowe przepisy uszczegóławiają kwestie dotyczące restrukturyzacji m.in. przez wprowadzenie metody wyceny dla wybranych transakcji transakcyjnych. W książce zostały omówione m.in. następujące zagadnienia:
rys historyczny problematyki;
Konwencja Modelowa OECD (art. 9) i wytyczne OECD;
ramy polityki Unii Europejskiej;
definicja restrukturyzacji przedsiębiorstw (ramy teoretyczne restrukturyzacji, modele restrukturyzacji biznesu, klasyfikacja procesów restrukturyzacyjnych);
perspektywy restrukturyzacji przedsiębiorstw;
zasada ceny rynkowej (ang. the arm's length principle);
strony restrukturyzacji;
przesłanki uznania czynności za RD;
etapy badania warunków restrukturyzacji;
alokacja ryzyk;
wycena a ryzyko;
secret comparables;
bazy danych do przeprowadzania wyceny transakcji;
potencjał zysków (realokacja zysków i strat, ryzyka i potencjału zysków);
metody ustalania ceny;
opłata restrukturyzacyjna (transakcje materialne i niematerialne, outsourcing, przeniesienie działalności);
metody wycen;
przykłady restrukturyzacji działalności;
rekompensata w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstw;
dokumentacja podatkowa local file dla restrukturyzacji przedsiębiorstw;
obowiązki sprawozdawcze;
aspekty restrukturyzacji na gruncie KSH.

Polecamy również:


BHP w hotelu DVD

BHP w hotelu DVD Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowyw