Szkolenie wstępne instruktaż ogólny DVD

Cena 178.24 zł

szkolenie wstępne Instruktaż ogólny DVD Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń BHP (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Uży

Dzisiaj sprzedaliśmy 4 sztuki książki Szkolenie wstępne instruktaż ogólny DVD

  • Autor: Rączkowski Bogdan, filmy na DVD
  • Rok wydania 2014
  • Liczba stron: 0

Opis książki Szkolenie wstępne instruktaż ogólny DVD

szkolenie wstępne Instruktaż ogólny DVD Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń BHP (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu filmu.
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu:
Przepisy bhp – podstawa prawna
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy
Obowiązki i uprawnienia pracowników
Uprawnienia służb bhp
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bądź zasad bhp
Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
Zagrożenia dla zdrowia
Podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzeń
Zasady prawidłowego przenoszenia ciężarów
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
Porządek i czystość w miejscu pracy
Profilaktyczna opieka lekarska
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej
Postępowanie w razie wypadku

Polecamy również:


Split Payment

Split Payment Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem

Zdrój

Zdrój Powieściowy debiut Barbary Klickiej, poetki docenionej przez krytykę za tomy Same sam