Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2020

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2020 W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykła

Dzisiaj sprzedaliśmy 2 sztuki książki Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2020

  • Autor: Izabela Motowilczuk, Poradnik Gazety Prawnej 2020
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 434

Opis książki Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2020

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2020 W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych reguł przedstawiono na przykładach operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Z książki można m.in. dowiedzieć się:

jakie są zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej,
jak tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych,
jak prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej,
w jaki sposób dokonywać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania,
jak rozliczać nakłady ponoszone na Środki trwałe w trakcie ich użytkowania,
kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej,
jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową,
czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a także – amortyzacja bilansowa i podatkowa,
jaka wartość podlega amortyzacji,
jakie są podstawowe metody amortyzacji,
w jaki sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych,
jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,
jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji,
na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji całkowicie umorzonych środków trwałych,
jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych.
W części III zostały natomiast omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.:

w jaki sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jak dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste),
jak prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW,
jakich czynności należy dokonać, aby doprowadzić ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym,
jak właściwie ujmować nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,
jak ustalić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, aby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące utrzymanie i remonty środków trwałych,
jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11,
na co należy zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych oraz sposoby korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w jednostkach tego sektora.

Dopełnieniem całości są teksty KSR 4, 7 i 11 wraz z ich omówieniem, a także dodatek specjalny zawierający zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie skontrolować prawidłowość najważniejszych aspektów związanych z dokumentowaniem obrotu, ewidencją środków trwałych i środków trwałych w budowie, a także ich amortyzowaniem i wyeliminować stwierdzone błędy. Dołączony jest także dodatkowy formularz kontrolny – dla urzędów obsługujących organy jednostek samorządu terytorialnego, które przyjmą do stosowania Stanowisko KSR dotyczące użytkowania wieczystego. Może on służyć zarówno jako lista czynności do wykonania, związanych z pierwszym zastosowaniem Stanowiska, jak i jako formularz kontrolny, wykorzystywany w kolejnych latach po przyjęciu Stanowiska przy wykonywaniu czynności przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Polecamy również:


Wielkanocny kurczaczek

Wielkanocny kurczaczek Popularna seria wierszyków dla najmłodszych. Zabawne, rymowane historyjki o

Informator kadrowego 2020

Informator kadrowego 2020 82 tabele i zestawienia wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skonde