Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek

Cena 95.45 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ora

Dzisiaj sprzedaliśmy 3 sztuki książki Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek

  • Autor: Sylwia Spurek, Komentarze praktyczne
  • Rok wydania 2019
  • Liczba stron: 692

Opis książki Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz Spurek Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.in. w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Szczegółowo przedstawione zostały m.in. następujące zagadnienia:
procedura Niebieskiej Karty,
odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego,
środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia lokalu,
zakaz zbliżania się – jako środek karny i probacyjny,
zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
Zagadnienia zostały zaprezentowane w kontekście zobowiązań międzynarodowych Polski określonych w ratyfikowanych konwencjach i traktatach, a także modelowych rozwiązań funkcjonujących w Europie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Polecamy również:


Jak opracować biznesplan

Jak opracować biznesplan Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. Poradnik metodyczny dla przeds