podatki ile procent

podatki ile procent i Instrukcje księgowego 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kro

Polecamy również:


podatki ile procent i W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową., Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony "żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.,,MERITUM Podatki 2020 jest publikacją "otwartą", na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających omówienie istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. - znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.).,, Nowości w wydaniu 2018 VAT - szczegółowe omówienie kwestii takich jak m.in.:, ,- nowe przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, przewidujące sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT (od 30 do 100% kwoty nieprawidłowości) oraz możliwości uniknięcia tych sankcji,,- przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. - zgodnie z którymi ewidencja na potrzeby VAT będzie musiała być obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,,- obowiązek składania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który od 1 stycznia 2018 r. obejmie już wszystkich podatników VAT, również mikroprzedsiębiorców,,- zasady składania korekt w ramach JPK w przypadku różnic pomiędzy wersjami systemu (1.0 i 2.0),,- projektowana instytucja tzw. split payment, której wejście w życie planowane jest w pierwszej połowie 2018 r.; omówienie jej zasad, obowiązków po stronie podatnika (m.in. dodatkowe konto bankowe na potrzeby podatku VAT), ograniczeń związanych z dysponowaniem kwotą wpłaconego przez kontrahenta podatku VAT i in.,,- ograniczenie możliwości kwartalnych rozliczeń VAT dla niektórych przedsiębiorców,,- rozszerzenie obowiązku tzw. odwrotnego obciążenia (m.in. na transakcje budowlane, sprzedaż procesorów),,- zmienione z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisy dotyczące wystawiania faktur,,- kontrola zwrotu VAT (zmiana zakresu weryfikacji zasadności i terminów zwrotu VAT),,- ograniczenie możliwości dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni (teraz m.in. przysługuje ona tylko podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, którzy są czynni przynajmniej 12 miesięcy i regularnie składają deklaracje VAT),,- rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących firmy,,- odmowa rejestracji VAT (bądź wykreślenie z rejestru),,- wprowadzenie podwyższonych kar za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,,- zmiany w ewidencji VAT (m.in. rozszerzenie wykazywanych obowiązkowych informacji),,- projektowane przez Komisję Europejską nowe rozwiązania w roliczeniach podatku VAT w ramach UE, mające przede wszystkim usprawnić ściągalność podatku., , PIT - omówienie m.in. następujących zagadnień:, ,- zmiana kryteriów decydujących o obowiązku podatkowym - rozszerzenie listy przychodów osiąganych przez nie-rezydentów na terytorium Polski,,- nowe regulacje dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową,,- nowe przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od podatku - których podatników dotyczą, kto nie skorzysta z nowych regulacji (przykłady - jak rozliczać podatek z kwotą wolną w nowej, zmienionej wysokości),,- nowe zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych (korzystniejsze dla podatników prowadzących działalność gopodarczą) - szczegółowe omówienie (i przykłady),,- nowe zasady dokumentacji cen transferowych (nowe, rozszerzone obowiązki podatników),,- istotna zmiana zasad rocznego rozliczania dochodów przez płatników (możliwość rozliczania przez urząd skarbowy),,- zmiana zasad poboru zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego (rozwiązania korzystniejsze dla podatników),,- zmiana zasad ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport., , CIT - omówiono m.in. następujące kwestie:, ,- zmiany w przepisach dotyczących niedozwolonego przerzucania dochodów,,- nowe zasady odliczeń kosztów poniesionych na działanlność badawczo-rozwojową w zależności od wielkości przedsiębiorstwa lub kategorii wydatków,,- nowe obowiązki związane ze sprządzaniem dokumentacji podatkowej przy cenach transferowych, nowe obowiązki wobec szefa Krajowej Administracji Skarbowej,,- rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do przygotowania i składania raportu (przekazywanie informacji o grupie podmiotów) o jednostki niebędące jednostkami dominującymi,,- zmiana w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (m.in. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),,- zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania działalności zagranicznej spółki kontrolowanej,,- rozszerzenie możliwości kwalifikowania darowizn na cele pożytku publicznego,,- nowe interpretacje indywidualne dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów., , Ordynacja podatkowa - omówiono niekorzystne dla podatników zmiany w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych., , Istotnymi walorami publikacji są:, ,- układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),,- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,,- zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,,- schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,,- czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,,- szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,,- przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów. Publikacja jest adresowana do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych oraz radców prawnych.

Podatki 2020 Samochód w firmie

Podatki 2020 Samochód w firmie Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki zwi

For took: 86.792ms