ktore podatki zasilają budżet państwa

ktore podatki zasilają budżet państwa i Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego. Pierwsze opracowanie tematu podatkowych aspektów crowdfundingu.

Polecamy również:


ktore podatki zasilają budżet państwa i Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.,,W niniejszej publikacji omówiono (wraz ze szczegółowym opisem konsekwencji):,,wszystkie najważniejsze zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2019 r.,,wybrane zmiany w zakresie PFRON, kadr oraz ZUS (wyszczególniono jedynie te z nich, które są ważne dla księgowych).,W książce omawiamy m.in. następujące zagadnienia:,,Zmiany w podatkach dochodowych,Tabela zmian w CIT,,Tabela zmian w PIT,,Uchylenia obowiązku ogłoszeń o zarejestrowaniu i wykreśleniu PGK w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,,Opodatkowania przychodów osiąganych na terytorium RP przez nierezydentów,,Poszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z podatku,,Straty z lat ubiegłych,,Informacji o zmianie roku podatkowego,,Ceny transferowe,,Waluty wirtualne,,Pakiet wierzytelności,,Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału,,Pracownicze plany kapitałowe,,Samochód w firmie – leasing oraz nabycie pojazdu,,Koszty podatkowe pracy wspólników, ich dzieci i małżonków,,Składki na rzecz organizacji do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa,,Rozliczenie kosztów eksploatacji pojazdów,,Rozliczanie składki OC i AC – w szczególności rozważania czy są to koszty używania,,Zwolnienia przychodów z odsetek i dyskonta od obligacji (wprowadzenie alternatywnego sposobu opodatkowania emisji euro obligacji) i podobnych dochodów pasywnych,,Obniżenie stawki podatku,,Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box),,Podatek minimalny – podatek od nieruchomości komercyjnych,,Zmiany w zakresie obowiązków płatnika (w tym opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego),,Usankcjonowanie posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji,,Exit tax dla osób fizycznych,,Odpisanie w koszty należności utraconych.,Zmiany w VAT,Tabela zmian w VAT,,Opodatkowaniu bonów i transakcji dokonywanych za bony,,Procedura szczególna rozliczania VAT od usług elektronicznych w tzw. małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini-One Stop Shop – MOSS),,Ulga na złe długi,,Uproszczenia w zakresie zwrotu VAT,,Wiążąca informacja stawkowa (WIS).,Zmiany w kasach rejestrujących,Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania,,Zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania,,Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania,,Towary i usługi podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.,Zmiany w Ordynacji podatkowej,Ogólny opis zmiany w Ordynacji podatkowej,,Schematy podatkowe.,Zmiany w ustawie o rachunkowości,Elektroniczne przesyłanie sprawozdań,,Zmiany w zakresie JPK.,Zmiany w zakresie prawa pracy oraz ZUS,Akta osobowe oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej w 2019 r.,,Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 r.,,Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy.,Zmiany w zakresie PFRON

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda

Zmiany w podatkach i księgowości Hołda Kolejne wydanie książki omawiającej konsekwencje wejścia w życie zmian w podatkach, rachunkowości, PFRON, kadrach oraz ZUS.W niniejszej publikacji omów

For took: 11.695ms