dlaczego płacimy podatki

dlaczego płacimy podatki i Podatki ujednolicone przepisy Legis obejmuje zmiany, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 oraz 1 kwietnia 2020 roku Książka obejmuje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z dnia 13 września 2019 r., poz. 1751), które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r. oraz 1 kwietnia 2020 r. Książka zawiera najnowsze zmiany

Polecamy również:


dlaczego płacimy podatki i Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD to kompendium niezbędnej wiedzy, która pozwoli na umiejętne formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów. Czytelnik znajdzie w nim zarówno opisy różnorodnych instytucji prawa podatkowego, jak i wskazówki, w jaki sposób sporządzić odwołanie od decyzji, skargę na działanie organu podatkowego czy też wniosek o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Autorka wskazuje sposób realizacji uprawnień i obowiązków, które znajdują swe źródło w konkretnych regulacjach prawnych.,,W drugim wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone m.in.:,,ustawą z 16.11.2020 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 508 ze zm.), która powołała Krajową Administrację Skarbową w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej, i Służby Celnej w celu skonsolidowania administracji,,ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.), która dotyczy uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i uszczelnienia systemu podatków dochodowych poprzez zmiany przepisów prawa podatkowego.,Dodatkowo książka została wzbogacona o nowe orzecznictwa, interpretacje organów podatkowych a także nowe wzory pism.,,Publikacja została podzielona na dwie części. Autorka w części I odniosła się w szczególności do:,,Interpretacji w sprawach podatkowych (m.in.: wnioski o udzielenie interpretacji kierowane do poszczególnych organów, zażalenie na brak rozpatrzenia interpretacji, skarga do sądu administracyjnego);,Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych (m.in.: wnioski dotyczące ustalania cen, wnioski w sprawie porozumienia kierowane do Ministra Finansów, zażalenie na postanowienie);,Ulgi w poborze podatku (m.in.: wniosek podatnika o zwolnienie z obowiązku poboru podatku);,Zabezpieczenia zobowiązań (m.in.: decyzja o zabezpieczeniu, odwołanie od decyzji, wniosek o przyjęcie zabezpieczenia, zażalenie na odmowę przyjęcia zabezpieczenia);,Przeniesienia własności rzeczy lub praw (m.in.: wniosek o przeniesienie odpowiednio własności rzeczy lub praw, odwołanie od decyzji);,Ponaglenia (m.in.: skarga na niezałatwienie sprawy w wyznaczonym terminie);,Wszczęcia postępowania (m.in.: postanowienie, zażalenie, wezwanie);,Odpowiedzialności odszkodowawczej (m.in.: pozew o odszkodowanie).,Część II odnosi się do sądowej ochrony stron postępowania podatkowego, znajdują się w niej takie wzory jak m.in.:,,Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,,Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego,,Wniosek o przywrócenie terminu,,Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.,Każdy z zawartych w opracowaniu wzorów uzupełniają uwagi i objaśnienia połączone z treścią wzoru poprzez precyzyjny system odesłań. Objaśnienie dodatkowo opatrzono hasłem ułatwiającym orientację w ich treści. Ponadto, do poszczególnego wzoru dodano precyzyjnie wyselekcjonowane orzecznictwo dotyczące konkretnego zagadnienia. Dla Państwa wygody, do zbioru załączono płytę CD, która zawiera wszystkie pisma zawarte w opracowaniu. Korzystanie z gotowych formularzy oszczędzi znacznie Państwa czas i pozwoli uniknąć popełnienia błędów.

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Beck

Instrukcje księgowe i podatkowe 2020 Beck W 2016 roku weszło w życie szereg zmian, wpływających na konieczność odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Doty

For took: 19.938ms